This page is also available in English:Privacy Policy

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů – přehled

Všeobecné informace

Následující informace Vám umožňují udělat si snadno přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky.
Osobní údaje jsou všechny údaje, na jejichž základě Vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů získáte v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, které je formulováno v tomto textu.

Sběr údajů na našich webových stránkách

Kdo odpovídá za sběr údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách zajišťuje provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v tiráži těchto webových stránek.

Jak sbíráme Vaše údaje?

Vaše údaje získáváme jednak tím, že nám tyto údaje sdělujete. Přitom se může jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou sbírány našimi IT systémy automaticky při návštěvě našich webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Sběr těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu používáme Vaše údaje?

Jedna část údajů je sbírána proto, aby byla zajištěna bezchybná dostupnost webových stránek. Další údaje lze používat pro analýzu Vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ve vztahu ke svým údajům?

Kdykoliv máte právo na bezplatné získání informací o původu, příjemcích a účelu svých uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo
vyžadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V této záležitosti i dalších záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit, a to na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo na podání stížnosti u příslušného dozorového orgánu.

Kromě toho máte právo za určitých okolností vyžadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Podrobné informace k tomuto tématu získáte v prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Právo na omezení zpracování“.

Analytické nástroje a nástroje externích poskytovatelů

Při návštěvě našich webových stránek může docházet k vyhodnocování Vašeho chování při prohlížení internetu.
K tomu se používají zejména soubory cookies a takzvané analytické programy. Analýza Vašeho chování při prohlížení stránek se zpravidla provádí anonymně; Vaše chování při prohlížení webových stránek tak nelze vysledovat zpětně až k Vám. Můžete tuto analýzu odmítnout nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace k tomuto tématu naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tuto analýzu můžete odmítnout. O možnostech odmítnutí Vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Všeobecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů i s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pokud používáte tyto webové stránky, dochází ke sběru různých osobních údajů. Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě Vás lze osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje, jaká data shromažďujeme a k čemu je používáme. Objasňuje i to, jak a za jakým účelem k tomu dochází.

Upozorňujeme na skutečnost, že při přenosu dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) se mohou objevit bezpečnostní mezery. Stoprocentní ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Informace o odpovědném subjektu

Subjektem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

BÜSCH Technology GmbH

Medna Dedić
Neuburger Straße 26
D-90451 Nürnberg

Telefon: +49 (911) 46 254-0
E-mail: info@buesch.com

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Celá řada procesů souvisejících se zpracováním osobních údajů je možná pouze s Vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již jednou udělili, můžete kdykoliv odvolat. Stačí k tomu neformální oznámení, které nám zašlete prostřednictvím elektronické pošty. Zákonnost zpracování údajů, k němuž došlo až do okamžiku odvolání, zůstává tímto odvoláním nedotčena

Právo na nesouhlas se sběrem údajů v mimořádných případech a nesouhlas s přímou reklamou (čl. 21 GDPR)

Pokud zpracování osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, máte kdykoliv právo z důvodů, které vyplývají z Vaší mimořádné situace, vyjádřit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů; toto platí i pro profiling založený na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na němž je založeno zpracování údajů, je popsán v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud vyjádříte nesouhlas, nebudeme Vaše dotčené osobní údaje nadále zpracovávat, ledaže bychom mohli doložit nezbytné důvody pro zpracování vyžadující ochranu, které jsou významnější než Vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků (nesouhlas v souladu se čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem provozování přímé reklamy, máte právo kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají, za účelem takové reklamy; toto platí i pro profiling, pakliže je spojen s takovou přímou reklamou. Pokud vyjádříte nesouhlas, nebudou Vaše osobní údaje nadále používány pro účely přímé reklamy (nesouhlas v souladu se čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorového orgánu

V případě porušení ustanovení GDPR mají dotčené subjekty právo na podání stížnosti u dozorového orgánu, především v členském státě jejich trvalého pobytu, pracoviště nebo místa, kde došlo k domnělému porušení. Právo na podání stížnosti trvá nehledě na jiné správněprávní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na vydání údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo automatizovaně v rámci plnění smlouvy, přičemž tyto údaje lze vydat Vám nebo třetí osobě, a to v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud vyžadujete přímý přenos údajů na jiného správce, je tento přenos proveden jen za předpokladu, že je technicky realizovatelný.

SSL, resp. TLS zabezpečení

Tyto stránky z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako například objednávek nebo poptávek, které nám – provozovateli stránek – zasíláte, využívají SSL, resp. TLS zabezpečení. Zabezpečené připojení poznáte tak, že adresní řádek prohlížeče začíná namísto předpony „http://“ předponou „https://“ a že se v tomto řádku objeví ikonka zámku.

Pokud je aktivováno SSL, resp. TLS zabezpečení, nemohou být údaje, které nám zasíláte, současně čteny i třetími osobami.

Informace, blokování, vymazání a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích, jakož i o účelu zpracování těchto údajů a popř. také právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V této i dalších záležitostech týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit, a to na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo vyžadovat omezení zpracování svých osobních údajů. V této věci se na nás můžete kdykoliv obrátit, a to na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování máte v následujících případech:

 • Pokud rozporujete správnost svých osobních údajů, které jsou u nás uloženy, potřebujeme zpravidla určitý čas, abychom danou situaci mohli prověřit. Po dobu trvání této kontroly máte právo vyžadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Pokud ke zpracování Vašich osobních údajů docházelo/dochází v rozporu se zákonem, můžete namísto vymazání požadovat omezení zpracování osobních údajů.
 • Pokud Vaše osobní údaje nebudeme nadále potřebovat, ale budete je potřebovat Vy za účelem výkonu, obhajoby nebo uplatnění svých právních nároků, máte právo namísto vymazání požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Pokud jste vyjádřili nesouhlas v souladu se čl. 21 odst. 1 GDPR, je nutné zvažovat mezi Vašimi a našimi zájmy.
  Pokud zatím není zřejmé, čí zájmy převažují, máte právo vyžadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, smějí být tyto údaje zpracovávány – s výjimkou jejich ukládání – pouze s Vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické či právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého z členských států.

Nesouhlas se zasíláním reklamních e-mailů

Tímto se vyjadřuje nesouhlas s využitím kontaktních údajů zveřejněných v rámci informační povinnosti pro účely zasílání reklamy a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. prostřednictvím spamu, výslovně vyhrazují právo na podniknutí právních kroků.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem stanovený pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme ustanovili pověřence pro ochranu osobních údajů.

BÜSCH Technology GmbH
Neuburger Straße 26
D-90451 Nürnberg

Telefon: +49 (911) 46 254-0

E-mail: datenschutz@buesch.com

4. Sběr údajů na našich webových stránkách

Soubory cookies

Internetové stránky zčásti používají takzvané soubory cookies. Soubory cookies na Vašem počítači nezpůsobují žádné škody a neobsahují žádné viry. Soubory cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které ukládá Váš internetový prohlížeč.

Většina z námi používaných souborů cookies jsou takzvané „session cookies“. Po skončení Vaší návštěvy jsou automaticky smazány. Jiné soubory cookies zůstávají uložené na Vašem koncovém zařízení až do okamžiku, kdy je smažete. Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznat při další návštěvě Váš internetový prohlížeč.

Svůj internetový prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o použití souborů cookies, abyste soubory cookies povolovali pouze v jednotlivých případech, vyloučili příjem souborů cookies pro určité případy nebo obecně a aby se při zavření prohlížeče aktivovalo automatické smazání souborů cookies. Při deaktivaci souborů cookies může být funkčnost těchto webových stránek omezená.

Soubory cookies, které jsou zapotřebí pro realizaci elektronických komunikačních procesů nebo pro zpřístupnění určitých, Vámi vyžadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookies pro technicky bezvadné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookies (např. cookies pro analýzu Vašeho chování při prohlížení internetu), je těmto souborům věnována samostatná pasáž v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Logovací soubory serveru

Poskytovatel stránek shromažďuje a automaticky ukládá informace do takzvaných logovacích souborů serveru, které Váš internetový prohlížeč automaticky předává nám. Jedná se o:

 • typ prohlížeče a jeho verze
 • použitý operační systém
  » URL referrer
 • hostname přistupujícího počítače
 • dobu odeslání požadavku na server
 • IP adresu

Sloučení těchto údajů s ostatními zdroji údajů se neprovádí.

Sběr těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezvadném zobrazení a optimalizaci svých webových stránek – k tomuto účelu je nutné shromažďovat logovací soubory serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zasíláte poptávky přes kontaktní formulář, jsou u nás Vaše údaje z poptávkového formuláře ukládány včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, a to za účelem zpracování poptávky a pro případ navazujících otázek. Tyto údaje nepředáváme dalším subjektům bez Vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá výlučně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí k tomu neformální oznámení, které nám zašlete prostřednictvím elektronické pošty. Zákonnost procesů spojených se zpracováním údajů, k nimž došlo až do okamžiku odvolání, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které uvedete v kontaktním formuláři, zůstávají u nás do okamžiku, kdy požádáte o jejich smazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pokud pomine účel ukládání těchto údajů (např. po skončení zpracování Vaší poptávky).
Závazná zákonná ustanovení – zejména archivační lhůty – tímto zůstávají nedotčeny.

Poptávka e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, budeme Vaši poptávku ukládat a zpracovávat včetně všech osobních údajů, které z ní vyplývají (jméno, poptávka), a to za účelem zpracování Vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme dalším subjektům bez Vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud Vaše poptávka souvisí s plněním smlouvy nebo pokud je to nutné za účelem realizace předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) a/nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), protože máme oprávněný zájem na efektivním zpracování nám zaslaných poptávek.

Údaje, které jsou nám zaslány prostřednictvím kontaktních formulářů, zůstávají u nás do okamžiku, kdy požádáte o jejich smazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pokud pomine účel ukládání těchto údajů (např. po skončení zpracování Vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména zákonem stanovené archivační lhůty – tímto zůstávají nedotčeny.

5. Newsletter

Údaje v newsletteru

Pokud chcete odebírat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od Vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožňují ověřit, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte s příjmem newsletteru. Nejsou shromažďovány žádné další údaje, popř. jsou shromažďovány pouze na bázi dobrovolnosti. Tyto údaje používáme pouze pro zasílání vyžádaných informací a nepředáváme je třetím subjektům.

Zpracování údajů zadaných do formuláře pro přihlášení k odběru newsletterů tak probíhá výlučně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich využitím k zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat, například prostřednictvím odkazu „Odhlásit“ v newsletteru. Zákonnost procesů spojených se zpracováním údajů, které již proběhly, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které jsou u nás uloženy za účelem odběru newsletteru, ukládáme až do okamžiku Vašeho odhlášení z odběru newsletteru a po odhlášení odběru je následně mažeme. Údaje, které jsou u nás uloženy k jiným účelům, tím zůstávají nedotčeny.

6. Vlastní služby

Žádosti o pracovní místo

Nabízíme Vám možnost ucházet se o pracovní místo v naší společnosti (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře pro uchazeče o pracovní místo). Níže Vás informujeme o rozsahu, účelu a použití Vašich osobních údajů, které shromažďujeme v rámci procesu ucházení se o pracovní místo. Ujišťujeme Vás, že shromažďování, zpracování a
využití Vašich údajů probíhá v souladu s platnou právní úpravou týkající se ochrany osobních údajů a všemi ostatními zákonnými ustanoveními a že s Vašimi údaji je nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Rozsah a účel sběru údajů

Pokud nám odešlete žádost o pracovní místo, zpracováváme Vaše osobní údaje spojené s touto žádostí (např. kontaktní a komunikační údaje, podklady k žádosti o pracovní místo, poznámky v rámci přijímacích pohovorů atd.), pokud je to nutné pro rozhodnutí o vzniku pracovněprávního vztahu. Právním základem v této věci je § 26 spolkového zákona o ochraně osobních údajů (nové znění) dle německého práva (zahájení pracovněprávního vztahu), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (všeobecné smluvní zahájení) a – pokud jste udělili souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Vaše osobní údaje jsou v rámci naší společnosti předávány pouze osobám, které se podílejí na zpracování Vaší žádosti o pracovní místo.

Pokud je Vaše žádost o pracovní místo úspěšná, jsou Vámi poskytnuté údaje na základě § 26 spolkového zákona o ochraně osobních údajů (nové znění) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem realizace pracovněprávního vztahu ukládány v našich systémech pro zpracování dat.

Doba archivace údajů

Pokud Vám nemůžeme nabídnout žádné vhodné pracovní místo, pokud nabídku pracovního místa odmítnete, stáhnete svoji žádost o pracovní místo, odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud nás vyzvete ke smazání údajů, jsou Vámi poskytnuté údaje vč. případných zbylých fyzických podkladů k žádosti o pracovní místo ukládány, resp. archivovány po dobu maximálně 6 měsíců po skončení výběrového řízení na uchazeče (archivační lhůta), aby bylo možné v případě nejasností dohledat podrobnosti k procesu výběru uchazečů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

POKUD SE NA VAŠÍ STRANĚ VYSKYTUJÍ OPRAVNĚNÉ ZÁJMY, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAŠE ZÁJMY, MŮŽETE VYJÁDŘIT NESOUHLAS S TÍMTO UKLÁDÁNÍM.

Po uplynutí archivační lhůty jsou údaje smazány, pokud neexistuje zákonná archivační povinnost nebo jiný právní důvod pro další ukládání. Je-li zřejmé, že archivace Vašich údajů bude nutná i po uplynutí archivační lhůty (např. v důsledku hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), dojde ke smazání teprve v okamžiku, kdy se údaje stanou bezpředmětnými. Ostatní zákonem dané archivační povinnosti zůstávají nedotčeny.